top of page

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND R.F. STADGAR

GODKÄNDA 04.06.2015

§ 1

Föreningens namn är Ålands ungdomsförbund r.f. Dess hemort är Finströms kommun.

§ 2

Förbundet utgör en sammanslutning av inom landskapet verkande ungdoms- och andra liknande organisationer.

§3

Förbundets uppgifter är att främja och utveckla medlemsföreningarnas kultur och ungdomsarbete samt nytänkande och skapande av framåtanda inom förbundet och gemensamt med andra
organisationer bör uppmuntras.

Förbundet fullföljer sitt syfte genom att skapa förutsättningar för positiva fritidssysselsättningar för barn och ungdom i sund fritidsmiljö samt att främja bildning och utbildning. Även befästa och utveckla de ungas intresse för kulturella och konstnärliga strävanden. Genom att arrangera evenemang, diskussionsmöten, kurser och fester.

§4

Föreningar som uppfyller stadgandet i § 2 kan godkännas av förbundsstyrelsen som medlemmar. Förbundsstyrelsen har rätt att tillrättavisa eller utesluta sådan medlem som motarbetar förbundet genom sin verksamhet, skadar dess syfte eller i övrigt inte rättar sig efter förbundets stadgar.

§5

Till förbundet anslutna föreningar erlägger en årsavgift, vars storlek bestäms vid höstmötet.

§6

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse.
Styrelsen består av ordförande samt åtta (8) ledamöter och två (2) suppleanter.

Styrelseordförande väljs för ett kalenderår i sänder. Dess övriga ledamöter för två kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en eller flera viceordförande. Styrelsen utser sekreterare och ekonomiansvarig. Avgår ledamot ur förbundsstyrelsen före utgången av den tid för vilken han blivit vald, utses en ny ledamot vid nästföljande höstmöte.

§7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förhinder för denne av viceordförande. Styrelsen är beslutsför då ordförande eller någon av viceordförande och fyra(4) av styrelsemedlemmarna är närvarande. Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagande i föreningens möte också möjligt genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.
Vid styrelsens möten skall det föras protokoll över fattade beslut.

 

Förbundsstyrelsen handhar bland annat följande uppgifter:

 • Att handha ledningen av förbundets angelägenheter och ansvara för förbundets ekonomi.

 • Att verkställa beslut fattade vid förbundets höst-vår och extramöten.

 • Att utarbeta och antaga instruktioner för förbundsstyrelsens funktionärer och tjänstemän.

 • Att utarbeta instruktioner och att övervaka de av styrelsen tillsatta kommittéernas verksamhet.

 • Att uppgöra förslag till arbetsplan och budgetförslag för verksamheten.

 • Att besluta om anställande och avskedande av särskilda befattningshavare.

 • Att bestämma tid och plats för förbundets höst- och vårmöten.

§ 8

Förbundets namn tecknas av ordförande, förbundssekreterare och viceordförande eller den som av styrelsen har fått särskild beviljad personlig rätt att teckna namnet. Alltid två tillsammans.

§ 9

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna bör avslutas och lämnas till verksamhetsgranskarna för granskning tre (3) veckor före vårmötet.
För granskning av förbundets räkenskaper utses för ett (1) år i sänder två verksamhetsgranskare och lika många suppleanter. Verksamhetsgranskarna bör ha verksamhetsgranskningen och verksamhetsgranskningsberättelsen verkställd senast två (2) veckor före vårmötet.

§ 10

Förbundet sammankommer till två (2) ordinarie förbundsmöten under året.
Vårmötet hålls i februari-april, höstmötet i september-november och extra möten på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Vid förbundets möten skall det föras protokoll över fattade beslut.

Vid förbundets vårmöte behandlas följande ärenden:

 • Konstatera mötet stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 • Behandla den av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för föregående kalenderår.

 • Behandla bokslut för föregående kalenderår samt verksamhetsgranskningsberättelse.

 • Besluta om fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslut.

 • Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och redovisningsskyldiga.

 • Besluta om eventuella andra frågor som omnämnts i möteskallelsen.

 

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden:

 • Konstatera mötets stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 • Välja ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.

 • Välja två (2) protokolljusterare

 • Välja två (2) rösträknare för mötet

 • Fastställa verksamhetsplan för följande verksamhetsår.

 • Fastställa medlemsföreningarnas årsavgift.

 • Besluta om eventuella arvoden för ordförande, styrelse, verksamhetsgranskare och övriga funktionärer.

 • Välja ordförande för följande kalenderår.

 • Välja styrelseledamöter samt suppleanter/ersättare för de i tur att avgå.

 • Välja två (2) verksamhetsgranskare och två (2) suppleanter/ersättare för dessa för följande kalenderår.

 • Besluta om eventuella andra frågor som omnämnts i möteskallelsen.

 

Om de frågor som medlemsföreningarna vill uppta till behandling vid ordinarie möte, bör skriftligen meddelas styrelsen, minst 30 dagar före vår- eller höstmöte. Alla val och omröstningar verkställs öppet, men med slutna sedlar ifall ombudet för två eller flera föreningar därpå yrkar.

§ 11

Kallelse till möte sker med annons i någon av landskapets officiella tidningar minst sju (7) dagar på förhand eller per e-post till samtliga medlemsföreningar, minst tio (10) dagar på förhand. Övriga meddelanden som rör förbundets verksamhet ges medlemsföreningarna per e-post eller brev.

§ 12

Ekonomiansvarige åligger:

 • Att ansvara för förbundets räkenskaper.

 • Att uppbära och med redovisningsskyldighet förvalta förbundets kontanta medel, vilka deponeras i bankinsättningar.

 • Att senast inom februari förelägga styrelsen bokslut.

§ 13

Arbetsutskottet (AU) består av förbundsordförande och två (2) representanter
från förbundsstyrelsen samt ekonomiansvarige. Som sekreterare och föredragande fungerar förbundssekreteraren. Arbetsutskottet handhar de löpande ärendena och verkställer styrelsens beslut.

§ 14

I dessa stadgar kan göras ändringar om minst 2/3 av de angivna rösterna vid förbundets vår- eller höstmöte understött detta.

Förening som på sitt årsmöte beslutat att utträda ur förbundet bör skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet.

Förening, som utträder ur förbundet, förlorar sin rätt till förbundets gemensamma egendom, men är likväl skyldig att svara för tidigare åtagna förpliktelser.

För upplösande av förbundet krävs beslut av två på varandra följande höstmöten där mins 2/3 av de angivna rösterna understött detta.

Om beslut fattas att förbundet skall upplösas, skall dessa tillgångar tillfalla någon annan inom landskapet Åland för samma syfte verkande rättsgiltig kultur- eller ungdomsorganisation.

§ 15

I övrigt gäller föreningslagens stadgande.

bottom of page