top of page

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND R.F. 

Jämställdhetspolicy

Ålands Ungdomsförbunds jämställdhetspolicy står som grund för verksamheten som ordnas inom organisationen samt beslut som tas. Syftet med detta dokument är att ge personalen och förtroendevalda inom ÅUF verktyg till att förebygga all sorts diskriminering inom organisationen. Inom ÅUF ska alla ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

 

 

Alla evenemang och aktiviteter som anordnas av ÅUF och våra medlemsföreningar är avsedda att vara tillgängliga för alla, oavsett sexuell läggning, religion/annan trosuppfattning, etnisk bakgrund, ålder, könsidentitet eller könsuttryck samt funktionsförmåga.

 

Vi har en nolltolerans mot rasism, främlingsfientlighet, sexism och diskriminering.

Det är vår ambition att inkludera och representera olika grupper vid marknadsföring och i alla våra verksamheter.

 

Inom vår organisation strävar vi efter trygga, sociala gemenskaper och använder en inkluderande och respektfull kommunikation fri från stereotyper, kränkningar och trakasserier.

 

För att följa vår policy kommer våra anställda och styrelsemedlemmar att ges möjlighet att delta i kurser om jämställdhet, normer och lika rättigheter för att förebygga diskriminering och trakasserier vid evenemang och aktiviteter som vi anordnar.

 

Vi värnar om demokratiska värderingar och förbinder oss att arbeta för jämställdhet inom vår organisation och stödja våra medlemsföreningar i deras strävan efter jämställdhet i sina styrelser och verksamheter.

 

 

Alla medlemsorganisationer som erhåller föreningsstöd från Ålands Ungdomsförbund ska vid ansökan lämna in en jämställdhetspolicy med tillhörande mål och handlingsplan.

Handlingsplan för trakasserier

Förebyggande åtgärder:

 • Utbildning: Alla medlemmar och anställda inom Ålands Ungdomsförbund ska ges utbildning och information om vad trakasserier innebär och hur de kan förebyggas.

 • Policykommunikation: Vi kommer att tydligt kommunicera vår trakasseripolicy till alla medlemmar, anställda och intressenter.

 • Jämställdhets- och mångfaldsmedvetenhet: Vi kommer att aktivt främja jämställdhet och mångfald inom organisationen genom medvetenhet och inkludering.

 • Begära straffregisterutdrag av alla frivilliga ledare över 15 år som har direkt eller regelbunden kontakt med minderåriga under sådana förhållanden där ungdomens personliga integritet inte kan tryggas.

 • Om missförhållanden upptäcks skall åtgärder vidtas. I första hand ska den berörda medlemsorganisationen kontaktas.

Åtgärder vid trakasserier:

 

Om någon inom organisationen upplever trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller mobbning, ska de följa dessa åtgärder:

 • Rapportera: Den som utsätts/noterar om trakasserier rapporterar händelsen till verksamhetsledaren, föreningens ordförande eller annan förtroendeperson inom organisationen. Om den som utsätter är den närmaste överordnade, bör ärendet rapporteras till företagshälsovården eller övrig medlem i styrelsen.

 • Säkerhet: Den drabbade personens säkerhet och välbefinnande har högsta prioritet. Om det krävs omedelbara åtgärder för att skydda den drabbade personen, bör det vidtas.

 • Utredning: En grundlig och opartisk utredning ska inledas omedelbart efter att en rapport har gjorts. Utredningen bör utföras av personer med erfarenhet av att hantera trakasserier. Under utredningen ska både den som anklagas för trakasseri och den som rapporterade händelsen ha möjlighet att lämna sin version av händelsen.

 • Konsekvenser: Om utredningen visar att trakasserier har ägt rum, kommer åtgärder att vidtas mot den som begick trakasserierna. Åtgärderna kan inkludera disciplinära påföljder som varierar beroende på allvaret i överträdelsen, inklusive avskedande om så är nödvändigt.

 • Stöd: Den som utsatts för trakasserier ska erbjudas stöd och resurser för att hantera situationen och återhämta sig.

 • Rapportering: Alla trakasserier och utredningar ska dokumenteras noggrant och arkiveras i enlighet med gällande lagar och regler

 

Denna handlingsplan är ett levande dokument och kommer att ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa dess effektivitet och relevans. Vi förbinder oss att skapa och upprätthålla en säker, respektfull och inkluderande miljö för alla medlemmar och anställda inom Ålands Ungdomsförbund r.f.

bottom of page