top of page

ÅLANDS UNGDOMSFÖRBUND R.F. 

Jämställdhetspolicy

 • Ålands Ungdomsförbunds jämställdhetspolicy avser jämställdhet oberoende sexuell läggning, religion/annan trosuppfattning, etnisk bakgrund, ålder, könsidentitet eller könsuttryck och funktionsförmåga.

 

 • Evenemangen och aktiviteterna som anordnas i ÅUF och medlemsföreningarnas regi skall alltid vara tillgängliga för alla ungdomar och deltagare oberoende etnisk bakgrund, religion, sexualitet, kön eller social tillhörighet.

 

 • Förbundet har nolltolerans mot rasism, främlingsfientlighet, sexism och diskriminering.

 • Förbundet tänker på inkludering och representation vid t ex marknadsföring, både gällande kön, hudfärg osv.

 • Förbundet arbetar för att det utformas trygga, sociala gemenskaper inom verksamheterna i föreningarna.

 • Jargongen i förbundet är inkluderande, dvs fri från stereotypa uttalanden, kränkningar och trakasserier.

 • Förbundet ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.

 

 • Ingen skall utsättas för sexuella trakasserier. Det innefattar även att ingen skall behöva känna sig kränkt eller känna  obehag på grund av uttalanden, bilder och/eller text som finns anslagna eller synliga på förbundets sociala medier eller i medlemsföreningarnas lokaler.

 

 • De anställda och styrelsemedlemmarna skall ha möjlighet till att delta på kurser inom jämställdhet- och jämlikhetsfrågor för att kunna motverka diskriminering och trakasserier på aktiviteter och evenemang som anordnas.

 

 • Förbundet skall värna om de demokratiska värdegrunderna.

 • Förbundsstyrelsens mål är att jobba för sin egen jämställdhet i både styrelse och på arbetsplats men även se över sina medlemsföreningars jämställdhet inom styrelsen. Styrelsen får aldrig utesluta någon anställd eller styrelsemedlem på grund av etnicitet, religion, sexualitet eller dylikt.

 

 • Förbundet skall målmedvetet sträva efter att såväl män som kvinnor representeras vid möten som arrangeras av förbundet. Denna jämställdhetspolicy ska kommuniceras till samtliga medlemsföreningar och utvärderas av styrelsen för att säkerställa dess fortsatta tillämpbarhet. Föreningen informerar om jämställdhetspolicyn på hemsidan. Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområde

bottom of page